Ajuntament Granollers

Subvencions i finançament

1. Subvencions europees Next Generation

Aquests fons s’estructuren en diferents línies de subvencions:

2. Subvencions municipals

L’Ajuntament de Granollers posa a disposició de la ciutadania 440.000 euros per aquest any 2022 per complementar els ajuts europeus i ajudar la ciutadania a portar a terme la rehabilitació.

3. Bonificacions fiscals

3.1 Impost de Béns Immobles. IBIU

A més l’Ajuntament de Granollers ofereix una bonificació de l’IBIU per la instal·lació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric per a l’autoconsum.

L’import màxim de la bonificació serà de 100 euros anuals de la quota íntegra del tribut en el cas d’habitatges plurifamiliars i de 200 euros per a habitatges unifamiliars.

3.2 Impost sobre construccions i obres

El 30 % per a obres de reforma, rehabilitació i equipament dels elements comuns dels edificis plurifamiliars

El 90 % en les obres en edificis existents que afavoreixin les condicions d’accés i d’habitabilitat de les persones amb mobilitat reduïda.

3.3 Avantatges fiscals en l’impost de la renda

Les deduccions fiscals sobre l’IRPF poden anar del 20 al 60 %, segons el cas.

A més, aquests ajuts estan exempts de tributar sobre la renda, això vol dir que els contribuents que durant l’exercici 2021 i següents puguin beneficiar-se d’aquests ajuts directes destinats a la rehabilitació d’habitatges, no tributaran per ells en l’IRPF.