Ajuntament Granollers

Subvencions al pagament del lloguer

Què són?

Són ajuts econòmics al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge els pot situar en risc d’exclusió social residencial. El seu atorgament correspon a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Granollers.

Qui ho pot demanar?

Quins són els requisits?

Quan es pot demanar?

Com es pot demanar?

Documentació relacionada

Com puc esmenar la meva sol·licitud en cas de tenir un requeriment?

Podeu esmenar la vostra sol·licitud de forma electrònica a l’Oficina d’Habitatge de Granollers presentant la documentació corresponent mitjançant instància genèrica

Com es concediran?

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, com a òrgan competent, emet una resolució favorable o desfavorable. Les sol·licituds es resoldran, segons la disponibilitat pressupostària, mitjançant el procediment de concurrència pública competitiva.

La notificació dels actes de tramitació i de resolució es farà per mitjà al web habitatge.gencat.cat i al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya e-Tauler.

Quina és la quantia?

Import de la subvenció es calcularà en funció dels ingressos de la unitat de convivència i el preu de lloguer d’acord amb la barems descrits en la base 6 de la resolució per la qual s’aproven les bases reguladores, amb un màxim de 3000 euros anuals per a persones 35 anys o menys (LV) , i de 2400 euros per a la resta de col·lectius.

Com es farà el pagament de la subvenció?

La justificació de la despesa que dóna dret al cobrament es farà mitjançant la presentació dels rebuts de pagament de les mensualitats de lloguer corresponents. Es podran presentar de forma electrònica: