Ajuntament Granollers

Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial

És un registre que té caràcter permanent i sense terminis per tramitar-hi la sol·licitud d’inscripció, i s’hi pot inscriure qualsevol persona amb residència en un municipi de Catalunya. Només podran tramitar la seva sol·licitud a l’Oficina d’Habitatge de Granollers les persones que estiguin empadronades a Granollers.

Un cop inscrita en el Registre, es podrà accedir al parc públic d’habitatges segons les disponibilitats que puguin haver-hi.

Requisits

Com es tramita

Podeu presentar la vostra sol·licitud a través de l’Oficina d’Habitatge de Granollers en el cas que estigueu empadronats a Granollers, segons model oficial, amb la documentació corresponent.

En cas de tramitar-ne la inscripció, s’ha d’aportar els documents, originalts:

 1. Documentació de la unitat familiar/convivència:
  • DNI/NIF/NIE vigent (original) del/s sol·licitant/s i de tots els membres majors d’edat de la unitat familiar/convivència
  • Certificat d’empadronament a Granollers, de com a mínim un dels sol·licitants, emès per l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (c. Sant Josep, 7)
  • Menors d’edat: caldrà aportar original i còpia del llibre de família
  • Família nombrosa o monoparental: caldrà aportar original del carnet acreditatiu corresponent
  • Separació o divorci: caldrà aportar original del conveni regulador i sentència judicial ferma
  • Discapacitat igual o superior al 33%: caldrà aportar original del certificat de l’òrgan competent
  • Necessitat d’habitatge adaptat: caldrà aportar original del certificat emès per l’òrgan corresponent conforme es necessita un habitatge adaptat i les especificacions de l’adaptació
 2. Ingressos de tots els membres de la unitat familiar/convivència del darrer període impositiu vençut
 3. Ingressos actuals del/s sol·licitants

L’òrgan competent per resoldre la sol·licitud és l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. La inscripció es farà mitjançant resolució relativa a la vostra sol·licitud d’inscripció, que us notificaran al domicili que hagueu indicat a la vostra sol·licitud.