Ajuntament Granollers

Borsa de lloguer municipal

La borsa actua com a mediadora entre les persones propietàries i les persones sol·licitants d’habitatge. Dona confiança i garanteix el cobrament i bon ús dels habitatges als seus propietaris, negocia rendes de lloguer a preu assequible i cerca l’habitatge més adequat per a cada unitat de convivència.

Què es?

La borsa actua com a enllaç entre les persones propietàries i les persones que cerquen un habitatge de lloguer a Granollers. Dona confiança i garanteix el cobrament i bon ús dels habitatges als seus propietaris, negocia rendes de lloguer a preu assequible i cerca l’habitatge més adequat per a cada unitat de convivència en funció dels habitatges disponibles.

Obert el termini per demanar l’ajut de 1.000 euros per aportar l’habitatge a la Borsa de Lloguer Municipal. El termini finalitza el 19 de desembre de 2022.

Què s’ofereix al propietaris?

És un servei que aporta seguretat, garanties i professionalitat durant tot el procés i vigència del contracte de lloguer.

S’ofereix:

 • Bonificació del 50%, en la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles de l’habitatge llogat, i fins un màxim de 300,00 euros per habitatge, que siguin propietat de persones físiques, i durant tot el temps de permanència de l’habitatge en el servei (segons es determini en les corresponents Ordenances fiscals de l’Ajuntament de Granollers).
 • Tramitació dels ajuts addicionals vinculats a l’aportació dels habitatges a la Borsa, d’acord al marc de les convocatòries establertes i de la disponibilitat pressupostària

També s’ofereix:

 • Assegurances multirisc i de defensa jurídica durant tot el contracte
 • Cobertura per impagament de rendes de lloguer, fins a 6 mensualitats, a través del sistema de l’avalloguer
 • Servei gratuït d’assessorament
 • Tramitació de contractes
 • Seguiment de la relació contractual
 • Control del bon ús dels habitatges llogats
 • Mediació entre propietari i llogater durant tota la durada del contracte de lloguer

Requisits:

 • Ha d’estar en vigor la cèdula d’habitabilitat de l’habitatge i el certificat d’eficiència energètica
 • Han d’estar pagats els últims rebuts d’IBI, comunitat de veïns i subministraments (aigua, llum, gas)
 • El preu de lloguer ha d’estar sota preu de mercat
 • Tenir confiança en les persones llogateres que li selecciona la borsa.
 • En el cas d’habitatges amb protecció oficial, han de disposar de l’autorització de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per al seu lloguer

Com es tramita:

Les persones interessades s’han d’adreçar a l’Oficina d’Habitatge per demanar cita prèvia amb gestors/es del servei.

En cas de tramitar-ne la inscripció, s’han d’aportar els documents (originals).

 • DNI/NIE/CIF de les persones propietàries
 • En cas de què el propietari sigui una persona jurídica, escriptura d’apoderament
 • Escriptura de propietat o nota informativa emesa pel Registre de la propietat
 • Cèdula d’habitabilitat vigent de l’habitatge
 • Certificat d’eficiència energètica
 • Últim rebut del pagament de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI)
 • Últimes factures llum/aigua/gas
 • Darrer rebut de pagament de les despeses de la comunitat de propietaris

Què es?

La borsa actua com a enllaç entre les persones propietàries i les persones que cerquen un habitatge de lloguer a Granollers. Dona confiança i garanteix el cobrament i bon ús dels habitatges als seus propietaris, negocia rendes de lloguer a preu assequible i cerca l’habitatge més adequat per a cada unitat de convivència en funció dels habitatges disponibles.

Què s’ofereix als llogaters?

La borsa procura que les persones sol·licitants puguin accedir a habitatges que s’ajustin, pel nombre d’habitacions o metres quadrats de superfície, a les característiques i al nombre de membres de la unitat de convivència. També ha de procurar que la renda a pagar sigui l’adequada al nivell d’ingressos de la unitat de convivència.

A les persones llogateres s’ofereix:

 • Facilita la recerca d’un habitatge adient a les necessitats i les possibilitats de pagament dels sol·licitants
 • Servei gratuït d’assessorament
 • Preparació i tramitació de contractes d’arrendament
 • Seguiment de la relació contractual
 • Control del bon ús dels habitatges llogats
 • Mediació entre propietaris i llogaters durant la vigència del contracte

A més s’ofereix:

 • Tramitació dels ajuts al pagament del lloguer, d’acord al marc de les convocatòries establertes i de la disponibilitat pressupostària.

Requisits

 • Tenir plena capacitat per contractar i obligar-se
 • Fer la declaració de que cap dels membres de la unitat de convivència té drets de gaudi (usdefruit) o habitatge en propietat
 • Justificar uns ingressos anuals ponderats de la unitat de convivència iguals o inferiors a 4 vegades de l’Índex de renda de suficiència de Catalunya
 • Poder demostrar ingressos regulars encara que provinguin de rendes diferents de les de treball, si és el cas (pensions o altres)
 • El 30% de la suma dels ingressos de la unitat de convivència determinarà el lloguer màxim al qual es pot accedir
 • Acceptar les condicions de seguiment de l’entitat gestora i del seu personal pel que fa a l’ús de l’habitatge, pagament de rendes així com les decisions i conseqüències fruit de la mediació entre l’arrendatari i el propietari, o amb la comunitat de veïns, quan sigui necessària
 • Estar inscrit o inscrita al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial

Com es tramita

Les persones interessades han de tramitar prèviament la inscripció en el Registre de sol·licitants habitatges amb protecció oficial.