Ajuntament Granollers

Novetats subvencions Next Generation

Últimes modificacions dels diferents programes de rehabilitació energètica dels fons Next Generation.

RESOLUCIÓ TER/3404/2023, de 3 d’octubre:

Tant en el cas del programa 3 com en el del programa 5, quan l’actuació proposada requereixi projecte, però només es disposi de memòria, es podrà tramitar directament la sol·licitud d’acord amb el procediment i documentació concreta per a cada programa, mitjançant el qual es podrà obtenir una resolució condicionada a la presentació de tota la documentació requerida.

Tot el procediment i documentació necessària es pot consultar a la resolució: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=969841

El temps de validesa de la resolució condicionada és de 3 mesos a partir de l’endemà de la seva notificació. En aquest temps, s’ha de presentar la documentació necessària, segons programa 3 o 5. En cas contrari, la resolució condicionada quedarà sense efecte.

RESOLUCIÓ TER/4022/2023, de 27 de novembre:

– Incorporació de bestretes per al programa 3.

S’aplicarà la possibilitat de dotar de bestretes, prevista a l’article 37.2 del Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre, als destinataris últims que acreditin la disponibilitat econòmica equivalent a tot el cost de l’obra no cobert per la subvenció atorgada.

a) Es podrà sol·licitar la bestreta d’un 50% de la subvenció atorgada, per part del destinatari últim, per mitjà del formulari en línia que estarà a disposició del sol·licitant al Portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya, http://tramits.gencat.cat, i, en cas que no s’hagi encara aportat, caldrà presentar:

-La llicència municipal d’obres.

-L’Acta de replanteig i d’inici d’obres degudament complimentada i signada per la direcció facultativa, la propietat i el constructor.

-La documentació acreditativa de la disponibilitat econòmica equivalent a tot el cost de l’obra no cobert per la subvenció atorgada. S’admetran, entre d’altres, pòlisses de crèdit, actes de la comunitat de propietaris d’aprovació de derrames i certificats bancaris del compte corrent de la comunitat de propietaris.

b) Es podrà sol·licitar l’abonament d’una altre bestreta equivalent a un altre 30% de la subvenció atorgada, sempre que el destinatari últim acrediti que les obres han assolit el 80% de la seva execució, presentant el certificat emès pel tècnic/a director/a de l’obra degudament signat que certifiqui que les obres han assolit, com mínim, el 80% de la seva execució. També caldrà aportar el justificants de pagament de com a mínim el 50% del cost total de l’obra.

Per a més informació: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/index.html?documentId=972977

RESOLUCIÓ TER/4299/2023, de 18 de desembre:

– Incorporació de bestretes per al programa 1.

S’aplicarà la possibilitat de dotar de bestretes, prevista als articles 4.5 i 18.2 del Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre, als destinataris últims que acreditin la disponibilitat econòmica equivalent a tot el cost de l’obra no cobert per la subvenció atorgada.

Les condicions són les mateixes que les de les bestretes del programa 3.

Per a més informació: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=974481