Ajuntament Granollers

Prestacions econòmiques d’urgència especial en situació de deute per a l’habitatge

Són prestacions a fons perdut que s’atorguen a persones que han contret deutes en relació amb l’habitatge, amb la finalitat de garantir el manteniment de l’habitatge a la persona sol·licitant i a la seva unitat de convivència, sempre i quan tinguin capacitat de continuar assumint les obligacions econòmiques corresponents.

S’ha d’estar en algun d’aquests supòsits:

  1. A persones amb deutes contrets per rebuts impagats de:
    • Rendes de lloguer
    • Quotes d’amortització del préstec hipotecari
  2. A persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge, com en els casos de dació en pagament, que quedin degudament acreditats

Requisits

Com es tramita

Caldrà adreçar-se prèviament a Serveis Socials de Granollers. Posteriorment, per a la presentació de les sol·licituds a l’Oficina Local d’Habitatge.