També ja es poden sol·licitar els ajuts per l’elaboració del llibre del edifici i la redacció de projectes de rehabilitació

Fins al 31 de desembre es poden presentar sol·licituds per rebre els fons extraordinaris europeus Next Generation, destinats a la rehabilitació energètica d’habitatges. Per tal de facilitar la tramitació d’aquestes subvencions i acompanyar la ciutadania que vulgui rehabilitar els habitatges l’Ajuntament de Granollers ha obert Granollers Rehabilitació Energètica, oficina situada al c. del Rec, 50.

 • Els ajuts Next Generation financen obres o actuacions de millora de l’eficiència energètica en edificis i habitatges.
 • Es poden complementar amb altres actuacions de rehabilitació.
 • Per rebre aquests ajuts cal acreditar, mitjançant el certificat energètic, que ha millorat l’eficiència energètica de l’edifici o l’habitatge.
 • També es poden demanar ajuts per a l’elaboració del Llibre de l’edifici existent i la redacció de projectes de rehabilitació.

Calendari

Seran subvencionables les actuacions iniciades posteriorment a data 1 de febrer 2020 i poden estar finalitzades en el moment de la presentació de la corresponent sol·licitud, i també aquelles que encara no s’hagin iniciat.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de desembre de 2022

1. Ajuts a les actuacions de rehabilitació d’edificis

Actuacions subvencionables:

 • Millora de l’eficiència energètica (aïllaments, canvis de fusteria de portes i finestres….)
 • Integració d’energies renovables (plaques solars…)
 • Millora de la circulació de l’aire
 • Millora de l’accessibilitat (rampes, ascensors)
 • Millora de la conservació de l’edifici
 • Millora de la seguretat
 • Retirada d’amiant

Requisits necessaris per obtenir subvencions

A. Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud de la subvenció, de l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici (ITE).

Què és l’ITE?

L’ITE és una inspecció visual de l’edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar-ne l’estat en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment de l’edifici.

B. Serà requisit que les obres aconsegueixin:

b.1 Una reducció d’almenys un 30% en l’indicador de consum d’energia primària no renovable (gas natural, energia procedent de petroli, etc).

 b.2 Una reducció d’un 25% de la demanda anual de calefacció i refrigeració.

C. El termini per a executar les obres per a la millora de l’eficiència no podrà excedir de divuit mesos, comptats des de la data de concessió de l’ajuda.

Import de la subvenció

A més reducció de consum, més ajut amb un límit màxim del 80 % de subvenció.

2. Ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges. Per a habitatges unifamiliars o que pertanyin a edificis plurifamiliars

Requisits necessaris per obtenir subvencions

Actuacions realitzades que compleixin alguna de les condicions següents:

 • Reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d’almenys un 7%.
 • Reducció del consum d’energia primària no renovable d’almenys un 30%.

El termini per a executar les obres per a la millora de l’eficiència energètica no podrà excedir de dotze mesos, comptats des de la data de concessió de l’ajuda.

Import de la subvenció

L’import de la subvenció serà del 40% del cost de l’actuació, amb un límit de 3.000 euros.

3. Ajuts per l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació

a) Habitatges unifamiliars i edificis plurifamiliars de fins a 20 habitatges: 700 euros, més 60 euros per habitatge.

b) Edificis plurifamiliars de més de 20 habitatges: 1.100 euros, més 40 euros per habitatge, amb una quantia màxima de subvenció de 3.500 euros.