Ajuntament Granollers

GRANOLLERS HABITATGE, com a responsable del tractament de dades personals, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques respecte a les seves dades personals, objecte de tractament per al desenvolupament de les seves competències, d’acord amb els requeriments del Reglament general de protecció de dades (2016/679) i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

Informació del titular

GRANOLLERS PROMOCIONS, SA es el titular del domini https://granollershabitatge.cat/ amb número de CIF: A59145250 amb domicili a c/ Rec, 50 – 08401 Granollers. El correu electrònic d’ATENCIÓ es habitatge@granollers.cat.

Recomanem llegir atentament el present avís legal i altres polítiques abans d’utilitzar la nostra pàgina web i serveis. Qualsevol ús d’aquesta web implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquests i altres documents legals i la seva submissió a la legislació espanyola en tot moment, renunciant expressament a qualsevol altre fur.

Garanties i responsabilitats

GRANOLLERS PROMOCIONS, SA a través de la seva pàgina web ofereix informació sobre els seus serveis de forma genèrica. L’usuari que accedeix al web reconeix i accepta voluntària i expressament la responsabilitat de l’ús d’aquesta pàgina web i es compromet a no realitzar cap acte que pugui infringir la llei o les condicions establertes en aquests termes legals, en aquest cas podrà comportar les corresponents responsabilitats legalment establertes.

GRANOLLERS PROMOCIONS, SA es reserva el dret a efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la web, de la seva configuració i presentació i de les condicions generals, així como d’eliminar informació o suspendre temporalment l’accessibilitat al web.

GRANOLLERS PROMOCIONS, SA no pot garantir:

  1. La inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la web o al seu contingut, ni es fa responsable de possibles problemes tècnics que es puguin produir durant la connexió a Internet. Tanmateix, no es fa responsable dels danys que es puguin derivar d’interferències, omissions o virus informàtics motivats per causes alienes al titular de la web, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes o danys al sistema informàtic fora del control del titular de la web.
  1. L’aplicació de la seva Política de Privacitat a accessos per mitjà d’enllaços de tercers a aquesta web, ni a traves d’enllaços d’aquesta web a altres webs.
  1. Tot enllaç de tercers a aquesta web haurà de fer-se a la seva pàgina principal o d’entrada, prèvia autorització i per escrit del titular i no es podrà realitzar cap modificació, limitació ni cap tipus de manifestació sobre la web, havent d’acomplir, tanmateix, amb la resta de previsions d’aquesta normativa.
  2. En cas d’existir enllaços no supervisats per GRANOLLERS PROMOCIONS, SA no s’assumirà responsabilitats sobre els enllaços o continguts o conseqüències de l’ús d’aquests enllaços.

Propietat intel·lectual

Aquesta web es regeix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional e internacional sobre propietat intel·lectual e industrial.

Tots els continguts inclosos a la web (textos, continguts audiovisuals, codis font, disseny gràfic, signes, logotips, marques, bases de dades, programes informàtics, edició, programació, compilació i altres elements i continguts necessaris per al seu funcionament) són propietat del titular de la mateixa. Els continguts que pugui contenir la web que no fossin de la seva titularitat, gaudeixen de l’autorització dels seus titulars per al seu ús i comunicació i estan protegides pels corresponents drets de propietat intel·lectual.

Qualsevol ús no autoritzat d’aquests continguts serà considerat un incompliment dels drets de propietat intel·lectual o industrial i podrà donar lloc a conseqüències legals. La simple navegació o ús de la web no atorga en cap cas llicència o cessió total o parcial de drets sobre els drets de propietat intel·lectual, quedant expressament prohibida qualsevol transmissió, reproducció, distribució, comunicació pública o transformació total o parcial dels mateixos sense previ consentiment dels seus titulars.

Privacitat

GRANOLLERS PROMOCIONS, SA garanteix la confidencialitat de les dades personals que vostè faciliti a la nostra plataforma i l’aplicació de les mesures de seguretat establertes per la normativa. Si vol conèixer la nostra Política de Privacitat faci clic aquí.

Informació del titular

GRANOLLERS PROMOCIONS, SA es el titular del domini https://granollershabitatge.cat/ amb número de CIF: A59145250 amb domicili a c/ Rec, 50 – 08401 Granollers. El correu electrònic d’atenció es habitatge@granollers.cat.

Recomanem llegir atentament el present avís legal i altres polítiques abans d’utilitzar la nostra pàgina web i serveis. Qualsevol ús d’aquesta web implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquests i altres documents legals i la seva submissió a la legislació espanyola en tot moment, renunciant expressament a qualsevol altre fur.

Garanties i responsabilitats

GRANOLLERS HABITATGE a través de la seva pàgina web ofereix informació sobre els seus serveis de forma genèrica. L’usuari que accedeix al web reconeix i accepta voluntària i expressament la responsabilitat de l’ús d’aquesta pàgina web i es compromet a no realitzar cap acte que pugui infringir la llei o les condicions establertes en aquests termes legals, en aquest cas podrà comportar les corresponents responsabilitats legalment establertes.

GRANOLLERS HABITATGE es reserva el dret a efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la web, de la seva configuració i presentació i de les condicions generals, així como d’eliminar informació o suspendre temporalment l’accessibilitat al web.

GRANOLLERS HABITATGE no pot garantir:

  1. La inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la web o al seu contingut, ni es fa responsable de possibles problemes tècnics que es puguin produir durant la connexió a Internet. Tanmateix, no es fa responsable dels danys que es puguin derivar d’interferències, omissions o virus informàtics motivats per causes alienes al titular de la web, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes o danys al sistema informàtic fora del control del titular de la web.
  1. Tot enllaç de tercers a aquesta web haurà de fer-se a la seva pàgina principal o d’entrada, prèvia autorització i per escrit del titular i no es podrà realitzar cap modificació, limitació ni cap tipus de manifestació sobre la web, havent d’acomplir, tanmateix, amb la resta de previsions d’aquesta normativa.
    1. En cas d’existir enllaços no supervisats per GRANOLLERS HABITATGE no s’assumirà responsabilitats sobre els enllaços o continguts o conseqüències de l’ús d’aquests enllaços.

Propietat intel·lectual

Aquesta web es regeix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional e internacional sobre propietat intel·lectual e industrial.

Tots els continguts inclosos a la web (textos, continguts audiovisuals, codis font, disseny gràfic, signes, logotips, marques, bases de dades, programes informàtics, edició, programació, compilació i altres elements i continguts necessaris per al seu funcionament) són propietat del titular de la mateixa. Els continguts que pugui contenir la web que no fossin de la seva titularitat, gaudeixen de l’autorització dels seus titulars per al seu ús i comunicació i estan protegides pels corresponents drets de propietat intel·lectual.

Qualsevol ús no autoritzat d’aquests continguts serà considerat un incompliment dels drets de propietat intel·lectual o industrial i podrà donar lloc a conseqüències legals. La simple navegació o ús de la web no atorga en cap cas llicència o cessió total o parcial de drets sobre els drets de propietat intel·lectual, quedant expressament prohibida qualsevol transmissió, reproducció, distribució, comunicació pública o transformació total o parcial dels mateixos sense previ consentiment dels seus titulars.

Privacitat

GRANOLLERS HABITATGE garanteix la confidencialitat de les dades personals que vostè faciliti a la nostra plataforma i l’aplicació de les mesures de seguretat establertes per la normativa. Si vol conèixer la nostra Política de Privacitat faci clic aquí.

GRANOLLERS HABITATGE realitza tractaments de dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud dels tractaments, en compliment del Reglament General de Protecció de Dades i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

A continuació, es difon una informació ampliada respecte a cada activitat de tractament sota l’àmbit de responsabilitat de GRANOLLERS HABITATGE, inventariades en el Registre d’Activitats de Tractament que completa la informació bàsica facilitada en cada procediment de recollida de dades.

 
I. Responsable del tractament

GRANOLLERS PROMOCIONS, SA amb CIF. A59145250 – Adreça postal c/ Rec, 50 – 08401 Granollers. Correu electrònic: habitatge@granollers.cat.

III. Bases legals del tractament.

El tractament de les dades personals de les persones interessades, derivades de competències i funcions del per GRANOLLERS HABITATGE es fonamenten, amb caràcter general, en les següents bases legals, que es detallen per a cada activitat de tractament en el Registre d’Activitats de Tractament.

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679

Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

IV. Finalitats del tractament

Les finalitats del tractament de les dades personals de les persones interessades, que GRANOLLERS HABITATGE realitza en exercici de les seves competències, d’acord amb les bases legals que legitimen el seu tractament, consten en el Registre d’Activitats de Tractament.

V. Període de conservació de les dades (supressió de les dades)

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats que justifiquen el tractament, d’acord amb l’exercici de les competències i funcions de GRANOLLERS HABITATGE, i per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats. La supressió de les dades també atendrà a supòsits específics com el tractament de dades pel sistema de càmeres de videovigilància, i a normatives sectorial que obligui a períodes mínims de conservació; i amb posterioritat en aplicació de la legislació sobre arxius de l’administració pública.

VI. Drets de protecció de dades i com exercir-los

Les persones interessades, titulars de les dades objecte de tractament per GRANOLLERS HABITATGE tenen reconegut l’exercici dels drets de protecció de dades: d’accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies, inexactes o incompletes, i de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que havien justificat el tractament.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa en reclamacions.

Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest supòsit, GRANOLLERS HABITATGE cessarà en els tractaments d’aquestes dades excepte per motius legítims o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

També es podrà dur a terme la portabilitat de les dades personals dels interessats, sempre i quan siguin sobre aquelles dades recollides la finalitat de les quals, no estigui fonamentada en el compliment d’una obligació legal, una missió d’interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al Responsable d’aquest (únicament es podrà donar resposta a l’exercici del dret de portabilitat el tractament del qual estigui fonamentat en el consentiment de l’interessat i que aquest tractament es realitzi per mitjans automatitzats).

Per a exercir aquests drets, la persona interessada podrà posar-se en contacte amb GRANOLLERS HABITATGE, presentant el formulari corresponent disponible a l’abast de les persones interessades.

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a la sol·licitud d’exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica apdcat.gencat.cat.

VII. Destinataris de les dades:

La identificació de destinataris de les dades consta en el Registre d’Activitats de Tractament que GRANOLLERS HABITATGE ha fet públic. En tot cas, també poden ser destinataris de les dades personals altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui, havent estat fonamentada la cessió en una base legal legítima, d’acord amb l’article 6 del RGPD i l’article 8 de la LOPDGDD.

VIII. Transferències internacionals de dades.

Per a poder oferir-li els nostres serveis, GRANOLLERS HABITATGE contracta recursos que duen a terme transferències internacionals de dades a tercers països situats fora de la Unió Europea. Aquests països, compten amb un adequat nivell de protecció de dades declarat per la Comissió Europea i també amb l’aportació de garanties adequades com Clàusules Contractuals Tipus. Les activitats on es duen a terme aquestes transferències internacionals de dades son els casos en que pugui haver transferències internacionals de dades, serà a través de les cookies provinents de tercers (Google Analytics). Pot informar-se de les transferències de dades a països tercers que, en el seu cas, realitzen els tercers identificats en aquesta política de cookies, en les seves corresponents polítiques sobre el tractament de les dades recollides.

IX. Decisions automatitzades incloses l’elaboració de perfils

GRANOLLERS HABITATGE, si realitza la presa de decisions automatitzades (incloses l’elaboració de perfils de navegació), quan vostè accepta i dona el seu consentiment al funcionament de les nostres Cookies Analítiques durant la seva navegació per la nostra pàgina web. Les conseqüències d’aquest tractament serà la recollida i anàlisis de les seves dades per a la creació de perfils i oferir-li publicitat personalitzada. Per a més informació, consulti la nostra Política de Cookies.

X. Procedència de les dades personals

Les dades personals objecte de tractament per GRANOLLERS HABITATGE, en compliment d’una missió realitzada en interès públic, en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, en compliment d’una obligació legal o en execució d’un contracte procedeixen directament de les persones interessades o dels seus representants.

En el cas que les dades no procedeixin directament de les persones interessades, per exemple si procedeixen d’altres administracions públiques, es donarà compliment a l’article 14 del RGPD, facilitant a l’interessat la informació addicional requerida quan les dades personals no s’hagin obtingut de l’interessat, que inclou específicament l’obligació d’informar sobre l’origen de les dades i sobre les categories de dades personals objecte de tractament.

Així mateix, respecte al dret dels ciutadans de no aportar documents que ja es trobin en poder de l’administració actuant o hagin estat elaborats per qualsevol altra administració, s’aplicarà el que disposa la redacció actual de l’article 28.2 de la Llei de procediment administratiu, d’acord amb la Disposició final dotzena de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.