S’adreça a les persones físiques o jurídiques, propietàries o usufructuàries dels edificis d’habitatges i habitatges, en què resideixi alguna persona que compleixi almenys un dels següents requisits:

  • Tenir complerts 70 anys.
  • Tenir reconeguda legalment la discapacitat, segons l’establert a l’article 3.d) i 17 de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.
  • Trobar-se en situació de dependència tal i com es desprèn de l’article 2.2 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

El termini per presentar les sol·licituds comença amb la publicació de la convocatòria al DOGC fins al 31.1.2023, inclòs.

Disposeu més informació i accés al tràmit clicant aquí