Ajuntament Granollers

Servei d’urbanisme i habitatge

El servei d’urbanisme i habitatge és un servei de l’Ajuntament de Granollers, que engloba el conjunt de tràmits vinculats amb ‘’habitatge i l’urbanisme. En aquest sentit, gestiona el desenvolupament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) mitjançant el planejament derivat. Entre les seves competències hi figura la informació urbanística, l’exposició pública, la concessió de llicències d’obres, la inspecció i la disciplina urbanística. També es gestionen tots els temes municipals vinculats a l’habitatge.