Ajuntament Granollers

Subvencions al pagament del lloguer per a persones grans (convocatòria 2020)

Què són?

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones de 65 anys o més en risc d’exclusió social.

Quins són els requisits?

Quan es pot demanar?

Des de 28.05.2020 fins al  03.07.2020

Com es pot demanar?

Com es concediran?

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, com a òrgan competent, emet una resolució favorable o desfavorable. Les sol·licituds es resoldran, segons la disponibilitat pressupostària, mitjançant el procediment de concurrència pública competitiva.

La notificació dels actes de tramitació i de resolució es farà per mitjà al web habitatge.gencat.cat i al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya e-Tauler.

Quina és la quantia?

Import de la subvenció

Com es farà el pagament de la subvenció?

La justificació de la despesa que dóna dret al cobrament es farà mitjançant la presentació dels rebuts de pagament de les mensualitats de lloguer corresponents. Es podran presentar de forma electrònica a l’Oficina d’Habitatge de Granollers mitjançant instància genèrica