Ajuntament Granollers

COVID19-Suspensió extraordinària del procediment judicial de llançament per contractes de lloguer habitatge

Que és?

És una suspensió extraordinària del procediment judicial de llançament que estigui en tramitació, per un contracte d’arrendament d’habitatge habitual formalitzat segons la Llei 29/1994, de 24 de novembre.

Quin és el termini?

El termini màxim en que es pot acordar la suspensió és fins màxim el 28 de febrer 2022. Finalitzada la suspensió extraordinària, continua el còmput de terminis judicials.

Quin són els requisits?

Hi ha d’haver un procediment judicial de desnonament en tramitació amb motiu d’un contracte d’arrendament d’habitatge habitual formalitzat segons la Llei 29/1994, de 24 de novembre.

S’han de complir tots els requisits indicats a continuació:


Any IPREM Mensual

2020 537,84 €
General 3 IPREM 1.613,52 €
Membre unitat familiar: Discapacitat superior al33%, situació de dependència o malaltia que li incapaciti acreditadament de forma permanent per realitzar una activitat laboral, 4 IPREM 2.151,36 €
Obligada a pagar la renda: paràlisi cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 %, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament, a la persona o al seu cuidador, per realitzar una activitat laboral 5 IPREM 2.689,20 €
Afegir per cada fill + 0,1 IPREM 53,78 €
Afegir per cada fill família monoparental + 0,15 IPREM 80,68 €
Afegir per cada persona major 65 + 0,1 IPREM 53,78 €

* Ingressos només unitat familiar (no convivència):formen part de la unitat familiar, la persona que deu la renda, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin en l’habitatge, incloent els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que resideixin en l’habitatge.

Com s’ha de demanar?

La persona demandada ha de presentar la sol·licitud de suspensió al Jutjat, acompanyant amb els documents acreditatius següents:

Com s’atorgarà la suspensió?

La sol·licitud l’haurà de presentar la persona interessada al Jutjat. Aquesta circumstància serà comunicada pel Jutjat als serveis socials competents. Si la suspensió afecta a un propietari que també està en la mateixa situació de vulnerabilitat, i que ha fet la corresponent notificació al Jutjat, aquest ho traslladarà també a serveis socials perquè ho tinguin en compte sobre les mesures socials a prendre. El Jutjat valorarà si concorren les circumstàncies de vulnerabilitat previstes legalment, i acordarà la suspensió.

Normativa RDL 11/20