Ajuntament Granollers

COVID19-Suspensió extraordinària del procediment judicial en cas d’ocupacions sense títol habilitant

Que és?

És una suspensió extraordinària del procediment judicial de llançament que estigui en tramitació, en cas d’ocupacions sense títol habilitant, respecte persones econòmicament vulnerables i sense alternativa habitacional

Quin és el termini?

El termini màxim en que es pot acordar la suspensió és fins màxim el 28 de febrer de 2022. Finalitzada la suspensió extraordinària, continua el còmput de terminis judicials.

Quin són els requisits?

Serà necessari per a poder suspendre el llançament que es tracti d’habitatges que pertanyin a persones jurídiques o a persones físiques titulars de més de deu habitatges

Hi ha d’haver un procediment judicial de desnonament amb motiu d’una ocupació sense títol habilitant

S’han de complir tots els requisits indicats a continuació:


Any IPREM Mensual

2020 537,84 €
General 3 IPREM 1.613,52 €
Membre unitat familiar: Discapacitat superior al33%, situació de dependència o malaltia que li incapaciti acreditadament de forma permanent per realitzar una activitat laboral, 4 IPREM 2.151,36 €
Obligada a pagar la renda: paràlisi cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 %, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament, a la persona o al seu cuidador, per realitzar una activitat laboral 5 IPREM 2.689,20 €
Afegir per cada fill + 0,1 IPREM 53,78 €
Afegir per cada fill família monoparental + 0,15 IPREM 80,68 €
Afegir per cada persona major 65 + 0,1 IPREM 53,78 €

* Ingressos només unitat familiar (no convivència):formen part de la unitat familiar, la persona que deu la renda, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin en l’habitatge, incloent els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que resideixin en l’habitatge.

Com s’ha de demanar?

La persona demandada ha de presentar la sol·licitud de suspensió al Jutjat, acompanyant amb els documents acreditatius següents:

Com s’atorgarà la suspensió?

La sol·licitud l’haurà de presentar la persona interessada al Jutjat. Aquesta circumstància serà comunicada pel Jutjat als serveis socials competents. El Jutjat valorarà si concorren les circumstàncies de vulnerabilitat previstes legalment, i acordarà la suspensió tenint en compte:

a) Les circumstàncies relatives a si l’entrada o permanència en l’immoble està motivada per una situació d’extrema necessitat. A aquest efecte ha d’analitzar l’estat de necessitat.

b) Les circumstàncies relatives a la cooperació dels habitants de l’habitatge amb les autoritats competents en la cerca de solucions per a una alternativa residencial que garantís el seu dret a un habitatge digne.

Normativa RDL 11/20, RDL 30/20, RDL 16/21