Ajuntament Granollers

Moratòria hipotecària

Que és?:

Consisteix en la suspensió del pagament del deute hipotecari durant un termini de 3 mesos (excepte ampliació d’aquest termini per Acord del Consell de Ministres), pel deute hipotecari contret o els préstecs hipotecaris contractats per a l’adquisició de:

Comportarà la suspensió del pagament del deute hipotecari durant 3 mesos. Això no significa la condonació del deute, si no que una vegada finalitzi el termini de la moratòria, es reactivarà el pagament. Per tant, la moratòria produeix l’efecte d’ampliar la durada del préstec el nombre de mesos que duri la suspensió.

Quan es pot demanar?:

Termini per presentar la sol·licitud és del 18 de març i fins al 29 de setembre

Quins són els requisits?:

S’ha d’acreditar estar en situació de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda com a conseqüència dels efectes de l’expansió del COVID-19 . En aquest sentit, s’han de complir tots els requisits indicats a continuació


Any IPREM Mensual

2020 537,84 €
General 3 IPREM 1.613,52 €
Membre unitat familiar: discapacitat superior al33%, situació de dependència o malaltia que li incapaciti acreditadament de forma permanent per realitzar una activitat laboral, 4 IPREM 2.151,36 €
Obligada a pagar hipoteca: paràlisi cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 %, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament, a la persona o al seu cuidador, per realitzar una activitat laboral 5 IPREM 2.689,20 €
Sumar per cada fill + 0,1 IPREM 53,78 €
Sumar per cada fill família monoparental + 0,15 IPREM 80,68 €
Sumar per cada persona major 65 + 0,1 IPREM 53,78 €

* Ingressos només unitat familiar (no convivència): formen part de la unitat familiar, la persona que deu la renda, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin en l’habitatge, incloent els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que resideixin en l’habitatge.

Com s’ha de demanar?:

El deutor ha de tramitar la sol·licitud directament a l’entitat creditora. Les diferents entitats financeres tenen els seus models en el seus respectius portals webs. (Disposeu d’un cercador del servei d’atenció clients clicant aquí)

Quina documentació cal presentar?:

S’ha de presentar la sol·licitud amb els documents acreditatius corresponents:

Quan se m’aplicarà la moratòria?:

Una vegada realitzada la sol·licitud, l’entitat creditora procedirà a la seva implementació en un termini màxim de 15 dies. No requereix acord i per tant, s’aplicarà en tot cas. Així mateix, haurà de fer-se en escriptura pública i inscriure-la en el registre de la propietat. Les despeses de notari i registrador seran abonats per l’entitat creditora.

Quins són els efectes de la moratòria?

L’entitat creditora no podrà exigir el pagament de la quota hipotecària durant el termini de 3 mesos, ni de cap dels conceptes que la integrin (amortització del capital o pagament i inaplicació durant el període de vigència de la moratòria de la clàusula de venciment anticipat que consti en el contracte de préstec hipotecari d’interessos), ni íntegrament, ni en un percentatge. Tampoc és reporten interessos.

Quan l’entitat financera concedeixi, simultània o successivament, una moratòria legal i una moratòria convencional, l’acord de moratòria convencional subscrit amb el deutor recollirà expressament el reconeixement de la moratòria legal, suspenent-se els efectes de la moratòria convencional fins al moment en el qual finalitzi aquella ( art 7 i 8 del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo )

Que passa si em deneguen la moratòria?

L’usuari pot demanar la mediació amb l’entitat creditora. S’haurà d’adreçar a l’Oficina d’Habitatge de Granollers  o demanar l’obertura del seu expedient per correu electrònic a la bústia ofideute@gencat.cat. La persona sol·licitant haurà d’aportar:

Normativa RDL 08/20. RDL 11/20

.