Ajuntament Granollers

Subvencions al pagament del lloguer per a persones grans (convocatòria 2021 tancada)

Què són?

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones de 65 anys o més en risc d’exclusió social.

Quins són els requisits?

Quan es pot demanar?


Del 06.03.2021 fins al 30.04.2021

Com es pot demanar?

Com es concediran?

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, com a òrgan competent, emet una resolució favorable o desfavorable. Les sol·licituds es resoldran, segons la disponibilitat pressupostària, mitjançant el procediment de concurrència pública competitiva.

La notificació dels actes de tramitació i de resolució es farà per mitjà al web habitatge.gencat.cat i al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya e-Tauler.

Quina és la quantia?

Un màxim de 200 € i un mínim de 20 € mensuals (12 mensualitats), amb un ajut anual màxim de 2.400 €.

Per contractes de lloguer signats entre l’1 de gener i el 30 d’abril de 2021, l’import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte i el mes de desembre de 2021.

Com es farà el pagament de la subvenció?

La justificació de la despesa que dóna dret al cobrament es farà mitjançant la presentació dels rebuts de pagament de les mensualitats de lloguer corresponents. Es podran presentar de forma electrònica a l’Oficina d’Habitatge de Granollers mitjançant instància genèrica