Ajuntament Granollers

COVID19-Suspensió extraordinària del procediment judicial de llançament per contractes de lloguer habitatge

Que és?

És una suspensió extraordinària del procediment judicial de llançament que estigui en tramitació, per un contracte d’arrendament d’habitatge habitual formalitzat segons la Llei 29/1994, de 24 de novembre.

Quan es pot demanar?

A partir de 04/06/2020, que va finalitzar la suspensió ordinària dels llançaments.

Quin són els requisits?

Hi ha d’haver un procediment judicial de desnonament en tramitació amb motiu d’un contracte d’arrendament d’habitatge habitual formalitzat segons la Llei 29/1994, de 24 de novembre.

S’ha d’acreditar davant el jutjat estar en situació de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda com a conseqüència dels efectes de l’expansió del COVID-19 i no tenir alternativa habitacional pròpia. En aquest sentit, s’han de complir tots els requisits indicats a continuació:


Any IPREM Mensual

2020 537,84 €
General 3 IPREM 1.613,52 €
Membre unitat familiar: Discapacitat superior al33%, situació de dependència o malaltia que li incapaciti acreditadament de forma permanent per realitzar una activitat laboral, 4 IPREM 2.151,36 €
Obligada a pagar la renda: paràlisi cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 %, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament, a la persona o al seu cuidador, per realitzar una activitat laboral 5 IPREM 2.689,20 €
Afegir per cada fill + 0,1 IPREM 53,78 €
Afegir per cada fill família monoparental + 0,15 IPREM 80,68 €
Afegir per cada persona major 65 + 0,1 IPREM 53,78 €

* Ingressos només unitat familiar (no convivència):formen part de la unitat familiar, la persona que deu la renda, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin en l’habitatge, incloent els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que resideixin en l’habitatge.

Com s’ha de demanar?

La persona demandada ha de presentar la sol·licitud de suspensió al Jutjat, acompanyant amb els documents acreditatius següents:

Com s’atorgarà la suspensió?

Aquesta circumstància serà comunicada pel Jutjat als serveis socials competents. Si la suspensió afecta a un propietari que també està en la mateixa situació de vulnerabilitat, i que ha fet la corresponent notificació al Jutjat, aquest ho traslladarà també a serveis socials perquè ho tinguin en compte sobre les mesures socials a prendre.

El jutge és qui ha de valorar si concorren les circumstàncies de vulnerabilitat previstes legalment, i acordar-ne la suspensió.

Durant quan de temps pot durar la suspensió?:

La suspensió serà acordada pel Jutge pel temps estrictament necessari. El termini màxim en que es pot acordar la suspensió per un període màxim fins al 31 de gener de 2021. Finalitzada la suspensió extraordinària, continua el còmput de terminis judicials.

Normativa RDL 11/20 i RDL 30/20