Ajuntament Granollers

Subvencions al pagament del lloguer del pla de mesures socioeconòmiques municipals per fer front als efectes de la crisi de la covid-19 (convocatòria tancada)

Són subvencions al pagament del lloguer que s’atorguen per pal·liar els efectes econòmics i socials de la crisi de la COVID-19 en matèria d’habitatge per a persones que tenen el seu domicili habitual i permanent a Granollers.

Requisits

Tenir un contracte de lloguer d’habitatge a Granollers i passar a tenir dificultats sobrevingudes de pagament de lloguer amb motiu de la COVID19 i son:

Quan es pot demanar?

Del 29 de setembre fins al 29 d’octubre del 2020

Com es pot demanar?

Convocatòria tancada

Quina és la quantia?

Import de la subvenció

L’import de la subvenció correspondrà als rebuts de lloguer de març a juny de 2020, i l’import es determinarà per la diferencia entre l’import de lloguer a pagar i l’import equivalent al 30% d’endeutaments de la unitat familiar, amb un màxim de 300 euros mensuals, essent la quantia màxima total de la subvenció de 1.200 euros.

Com es concediran?

L’Ajuntament de Granollers, com a òrgan competent, emet una resolució favorable o desfavorable. Les sol·licituds es resoldran, segons la disponibilitat pressupostària, mitjançant concurrència competitiva segons criteris de puntuació de les bases reguladores.

Com es farà el pagament de la subvenció?

La justificació de la despesa que dóna dret al cobrament es farà mitjançant la presentació dels rebuts de pagament de les mensualitats de lloguer corresponents. Es podran presentar de forma electrònica a l’Oficina d’Habitatge de Granollers mitjançant instància genèrica

Més informació

Ajuntament de Granollers