Ajuntament Granollers

COVID19 -Pròrroga extraordinària dels contractes lloguer habitatge

Què és?:

És una pròrroga extraordinària de la vigència del contracte d’arrendament per un període màxim de 6 mesos, mantenint-se durant aquesta pròrroga extraordinària les mateixes condicions del contracte.

Quins són els requisits?:

Ha de finalitzar la seva vigència, o qualsevol de les pròrrogues ordinàries, en el període comprès des del 02/04/2020, i fins al 31/01/2021 (ampliació termini per RDL 30/20)

El contracte ha de ser d’arrendament d’habitatge habitual formalitzat segons la Llei 29/1994, de 24 de novembre.

Quan es pot demanar?:

No s’especifica, per tant, caldria demanar-la abans de la finalització de la vigència del contracte de lloguer o de qualsevol de les seves pròrrogues ordinàries.

Com s’ha de demanar?:

El llogater ho ha de sol·licitar a l’arrendador. La proposta haurà de ser acceptada per l’arrendador.

Quin és el termini i les condicions de la pròrroga?:

El termini de la pròrroga extraordinària del contracte d’arrendament serà per període màxim de 6 mesos, des del venciment del contracte o la pròrroga ordinària. Durant aquesta pròrroga extraordinària es continuaran aplicant les mateixes condicions establertes al contracte en vigor. Es permet fixar altres condicions per acord entre les parts.

Normativa – RDL 11/20 – Artículo 2. Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.- Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.- RDL 30/2020 de 29 de setembre