Ajuntament Granollers

Ajut relatiu al finançament a arrendataris per al pagament del lloguer que estiguin en situació de vulnerabilitat social i econòmica com a conseqüència de l’expansió del COVID-19

Que és?:

És un finançament a l’arrendatari per al pagament del lloguer a l’arrendador. Les entitats bancàries adherides a la LÍNIA D’AVALS ARRENDAMENT COVID-19 podran oferir finançament a per al pagament del lloguer a persones en situació vulnerabilitat sobrevinguda com a conseqüència dels efectes de l’expansió del COVID-19 (finançament avalat per l’Estat)

Quan es pot demanar?:

Es pot sol·licitar abans del 30 de novembre de 2020 i hauran de formalitzar-se abans del 31 de desembre de 2020 (terminis actualitzats per ordre TMA 924/2020)

On es pot demanar?:

S’ha de sol·licitar a una de les entitats de crèdit adherides a la LÍNIA D’AVALS ARRENDAMENT COVID-19 (el llistat subjecte a actualització)

Quins són els requisits?

Arrendataris d’habitatge habitual, residents a Espanya, i amb contracte en vigor.

Acreditar estar en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència del COVID-19, sempre que reuneixi de manera conjunta els següents requisits:

Quina és la quantia màxima?:

Pot ser fins al 100% de l’import màxim de 6 mensualitats, en virtut del contracte d’arrendament d’habitatge habitual vigent, amb un màxim de 5.400 euros, amb un màxim de 900 euros per mensualitat.

Quines són les condicions del finançament?:

Com es farà el pagament?:

L’entitat de crèdit abonarà l’import del préstec directament a la persona o entitat arrendadora de l’habitatge, prèvia comunicació al titular del préstec.

L’abonament es realitzarà amb periodicitat mensual, tret que s’acordi una periodicitat diferent, i, si escau, amb un pagament inicial que comprengui les mensualitats no pagades des de l’1 d’abril de 2020 fins a la signatura del contracte de préstec.

Més informació:

Normativa RDL 11/20 i Orden TMA/378/2020