Ajuntament Granollers

Bo social elèctric per a autònoms

Que és?

El bo social elèctric és un mecanisme per protegir els consumidors més vulnerables aplicant-los reduccions en la factura elèctrica.

Quan es pot demanar?

Amb caràcter excepcional, i durant 6 mesos a comptar de l’1 d’abril, podran sol·licitar el bo social:

Quan el contracte de subministrament de l’habitatge habitual del professional per compte propi o autònom estigui a nom de la persona jurídica, el bo social haurà de sol·licitar-es per a la persona física, la qual cosa implicarà un canvi de titularitat del contracte de subministrament.

Com s’ha de demanar?

El consumidor remetrà a un comercializador de referència (llistat) a través de l’adreça de correu electrònic que consti en el seu portal web, el model de sol·licitud juntament amb la següent documentació acreditativa:

Com s’atorgarà la suspensió?

La comercializadora de referència remetrà al titular del punt de subministrament un correu electrònic de confirmació de recepció de la sol·licitud.

Durant quan de temps pot durar el bo social?:

El dret a percebre el bo social s’extingirà quan deixin de concórrer els circumstàncies referides com a consumidor vulnerable, estant obligat el consumidor a comunicar aquest fet al comercializador de referència.

RDL 11/20 – RDL 08/20 – TED320/2020