Ajuntament Granollers

Ajut directe econòmic per al pagament de lloguer davant problemes transitoris pel pagament parcial o total per a arrendataris que estiguin en situació de vulnerabilitat social i econòmica com a conseqüència de l’expansió del COVID-19 *(suspès)

*Avís: a partir del 04/06/2020 està suspesa la presentació de sol·licituds

Que és?:

És un ajut econòmic directe per al pagament de lloguer davant problemes transitoris pel pagament parcial o total, a persones que estiguin en situació de vulnerabilitat social o econòmica sobrevinguda com a conseqüència dels efectes de l’expansió del COVID-19

Quan i com es pot demanar?:

*Termini tancat: El termini de presentació de sol·licituds era del dia 19 de maig fins al 03/06/2020, atès que s’ha suspès la presentació de sol·licituds (Resolució TES/1199/2020, de 29 de maig, de suspensió de la presentació de sol·licituds dels ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l’habitatge habitual, publicat al DOGC Núm. 8146 – 3.6.2020).

La presentació de la sol·licitud és a través de la web de la Generalitat de Catalunya clicant aquí

Quins són els requisits?:

L’arrendatari ha d’estar en situació de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda com a conseqüència dels efectes de l’expansió del COVID-19, segons els requisits indicats a continuació


Any IPREM Mensual

2020 537,84 €
General 3 IPREM 1.613,52 €
Membre unitat familiar: Discapacitat superior al33%, situació de dependència o malaltia que li incapaciti acreditadament de forma permanent per realitzar una activitat laboral, 4 IPREM 2.151,36 €
Obligada a pagar la renda: paràlisi cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 %, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament, a la persona o al seu cuidador, per realitzar una activitat laboral 5 IPREM 2.689,20 €
Afegir per cada fill + 0,1 IPREM 53,78 €
Afegir per cada fill família monoparental + 0,15 IPREM 80,68 €
Afegir per cada persona major 65 + 0,1 IPREM 53,78 €

* Ingressos només unitat familiar (no convivència): formen part de la unitat familiar, la persona que deu la renda, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin en l’habitatge, incloent els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que resideixin en l’habitatge.

Com es concediran?:

La concessió d’aquestes ajudes al lloguer serà mitjançant adjudicació directa

Quina és la quantia?:

L’ajut es pot concedir per un import màxim de 6 mesos del lloguer, des d’abril a setembre de 2020. Les quanties màximes de l’ajut, segons la ubicació de l’habitatge, són: Barcelona ciutat i demarcació de Barcelona: 750€ mensuals (750×6= màxim de 4.500 euros). En cap cas, l’import de l’ajut no pot superar la renda de lloguer pactada al contracte d’arrendament.

Com es farà el pagament de la subvenció?

El pagament dels ajuts es fa per transferència ordinària de la manera següent:

Més informació:

Telèfon de consultes sobre la seva tramitació:  900922841 , i accedit al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: Ajuts al lloguer per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19

Normativa

Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, per el qual s’adopten mesures urgents complementaries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19. 

Ordre TMA/336/2020, de 9 d’abril, per la qual s’incorpora, substitueix i modifiquen ambdós programes de ajut del Pla Estatal de Habitatge 2018-2021, en compliment del disposat en els articles 10, 11 y 12 del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, per el qual s’adopten mesures urgents complementaries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.

RESOLUCIÓ TES/1047/2020, de 12 de maig, per la qual s’estableixen les condicions d’accés als ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l’habitatge habitual (ref. BDNS 505565).

RESOLUCIÓ TES/1199/2020, de 29 de maig, de suspensió de la presentació de sol·lidocituds dels ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l’habitatge habitual (ref. BDNS 505565).