Ajuntament Granollers

COVD19-Ajornament del pagament del lloguer quan l’arrendador NO és un Gran Tenidor

Què és?:

És un ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda no obligatori, en el cas que l’arrendador no sigui un gran tenidor, segons s’indica a continuació.

Quins són els arrendadors que no són Grans Tenidors?:

Els arrendadors que no siguin grans tenidors, seran els que no reuneixin aquests requisits: a) les empreses o entitats públiques d’habitatge, b) persona física o jurídica privada que sigui titular de més de 10 immobles urbans (sense garatges i trasters) o que sigui titular d’una superfície construïda de més de 1.500 m2

Quan es pot demanar?:

Es pot demanar des del 02/04/2020 i fins al 02/07/2020.

Quins són els requisits?:

Només és aplicable als contractes d’arrendament d’habitatge habitual formalitzats segons la Llei 29/1994, de 24 de novembre.

L’arrendador no ha de ser un Gran Tenidor segons s’ha definit en els punts anteriors.

L’arrendatari ha d’estar en situació de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda com a conseqüència dels efectes de l’expansió del COVID-19, segons els requisits indicats a continuació


Any IPREM Mensual

2020 537,84 €
General 3 IPREM 1.613,52 €
Membre unitat familiar: Discapacitat superior al33%, situació de dependència o malaltia que li incapaciti acreditadament de forma permanent per realitzar una activitat laboral, 4 IPREM 2.151,36 €
Obligada a pagar la renda: paràlisi cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 %, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament, a la persona o al seu cuidador, per realitzar una activitat laboral 5 IPREM 2.689,20 €
Afegir per cada fill + 0,1 IPREM 53,78 €
Afegir per cada fill família monoparental + 0,15 IPREM 80,68 €
Afegir per cada persona major 65 + 0,1 IPREM 53,78 €

* Ingressos només unitat familiar (no convivència):formen part de la unitat familiar, la persona que deu la renda, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin en l’habitatge, incloent els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que resideixin en l’habitatge.

Com s’ha de demanar?:

El llogater ha de fer la sol·licitud a l’arrendador de l’ajornament temporal i extraordinari pagament de la renda amb la proposta de pagament.

Us facilitem models de sol·licitud:

L’arrendador ha de respondre la sol·licitud en termini de 7 dies laborables triant una de les següents opcions

  1. Quines condicions d’ajornament o de fraccionament accepta
  2. En defecte d’això, les possibles alternatives que planteja en relació amb els mateixes.
  3. No acceptar cap acord: en aquest cas, el llogater tindrà accés als ajuts al finançament per al pagament del lloguer (pendent)

Quins són els efectes de la moratòria:

Els efectes seran els que siguin pactats individualment amb l’arrendador. En tot cas, l’acord d’ajornament del pagament del lloguer, no implica la condonació del pagament del lloguer, i que per tant, s’haurà d’abonar. L’accés als ajuts al finançament per al pagament del lloguer suposarà l’aixecament de l’ajornament.

Normativa. RDL 11/20 i RDL 16/2020