Ajuntament Granollers

COVID19- Ajornament automàtic del pagament del lloguer quan l’arrendador és un Gran Tenidor

Què és?:

És un ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda obligatori en el cas que l’arrendador sigui un gran tenidor.

Quins són els arrendadors que es consideren Grans Tenidors?:

Els arrendadors que tenen la consideració de grans tenidors a aquests efectes són: a) les empreses o entitats públiques d’habitatge b) persona física o jurídica privada que sigui titular de més de 10 immobles urbans (sense garatges i trasters) o que sigui titular d’una superfície construïda de més de 1.500 m2.

Quan es pot demanar?:

Es pot demanar des del 02/04/2020 i fins a 08/05/2021 (fi estat alarma)

Quins són els requisits?:

Només és aplicable als contractes d’arrendament d’habitatge habitual formalitzats segons la Llei 29/1994, de 24 de novembre.

L’arrendador ha de ser un Gran Tenidor segons definició anterior.

S’ha d’estar en situació de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda com a conseqüència dels efectes de l’expansió del COVID-19 i no tenir alternativa habitacional pròpia, amb els requisits establerts a continuació:


Any IPREM Mensual

2020 537,84 €
General 3 IPREM 1.613,52 €
Membre unitat familiar: Discapacitat superior al33%, situació de dependència o malaltia que li incapaciti acreditadament de forma permanent per realitzar una activitat laboral, 4 IPREM 2.151,36 €
Obligada a pagar la renda: paràlisi cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 %, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament, a la persona o al seu cuidador, per realitzar una activitat laboral 5 IPREM 2.689,20 €
Afegir per cada fill + 0,1 IPREM 53,78 €
Afegir per cada fill família monoparental + 0,15 IPREM 80,68 €
Afegir per cada persona major 65 + 0,1 IPREM 53,78 €

* Ingressos només unitat familiar (no convivència):formen part de la unitat familiar, la persona que deu la renda, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin en l’habitatge, incloent els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que resideixin en l’habitatge.

Com s’ha de demanar?:

El llogater ha de fer la sol·licitud a l’arrendador de l’ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda o de la reducció de la renda.

Us facilitem models adjunts:

El arrendador ha de respondre expressament la sol·licitud en un termini de 7 dies laborables, triant una de les següents opcions:

Quins són els efectes?

Segons opti l’arrendador, podrà ser a) una reducció de part lloguer, i per tant, que no s’haurà de pagar la part de lloguer condonada o b) ajornament del pagament del lloguer, que no implica la condonació del pagament del lloguer, i que per tant, s’haurà d’abonar. En aquest cas, l’accés als ajuts finançament per al pagament del lloguer suposarà l’aixecament de l’ajornament.

Normativa- RDL 11/20 , RDL 16/2020